Εκδοση ΥΔΕ (Πιστοποιητικό ΔΕΗ)

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

•Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Για μονοκατοικίες, διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 έτη)

•Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ

•Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)

•Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)

•Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

•Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.

•Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.

•Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

•Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.

Η διαδικασία για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ ξεκινάει με ένα ραντεβού στον χώρο που σας ενδιαφέρει να βγεί το πιστοποιητικό. Έμπειρος αδειούχος ηλεκτρολόγος πραγματοποιεί ολοκληρωμένο έλεγχο στην εγκατάσταση . Διαπιστώνονται αν υπάρχουν ελλείψεις και προτείνονται διορθώσεις και αποκατάσταση τους. Άμεσα εκδίδεται το πιστοποιητικό και σας παραδίδεται μαζί με αντίγραφο του.